365نقل قول الهام بخش از بزرگان(کوین کروز)

نقل قول های الهام بخش (6)

بهترین زمان برای کاشت درخت بیست سال پیش بود.زمان بعدی ه مین الان است.     (ضرب المثل چینی)

هر چیزی را که ذهن انسان بتواند تصور کند و باور کند می توان به دست آورد.  (ناپلئون هیل)

بلند پروازانه آرزو کن و هنگام شکست شجاع باش      (نورمن وان)

365نقل قول الهام بخش از بزرگان(کوین کروز)

نقل قول های الهام بخش (5)

10 درصد از زندگی چیرهایی است که برایم پیش می آید و در 90 درصد دیگر واکنش من به این پیش آمدهاست        (چالرزسویندل)

با اعتماد به نفس در مسیر رویاهات گام بردار،طبق تصورت از زندگی،زندگی کن.

                                                                                           (هنری دیوید تورو)

زندگی آن چیزی است که برای شما رخ می دهد،حال آنکه شما مشغول طراحی نقشه های دیگر برای خود هستید.        ( جان لنون)

365نقل قول الهام بخش از بزرگان(کوین کروز)

نقل قول های الهام بخش (4)

چه بسیاری از ما که با آرزوهایمان زندگی نمی کنیم ، چرا که با ترس و وحشت هایمان زندگی می کنیم.  

                                                                                                          ( لس برون)

آرمان های خودت را عملی کن و اگر نه فردی دیگر استخدامت می کند تا آرمان های او را عملی کنی        (فراح گری)

من فهمیده ام ،مردم هر انچه که شما می گویید و هر انچه که انجام می دهید فراموش می کنند،ولی احساسی را که (در آن ها) ایجاد کرده اید ،هرگز فراموش نخواهند کرد.        (مایا آنجلو)

تغییرات مثبت

اصل شماره 5موفقیت: خودتان را باورکنید(3)

من وانمود می کنم همه چیز امکان پذیر است.،بنابراین با اطمینان خاطر هر کاری که لازم است انجام میدهم.و به همه ی هدف هایم می رسم.

من عبارت می توانم را صرف می کنم.با این نگرش مثبت می توانم هر کاری را که میخواهم انجام دهم.

من به خودم ایمان دارم ، حتی اگر کسی به من ایمان نداشته باشد.من همیشه برنده هستم

تغییرات مثبت

اصل شماره 5موفقیت: خودتان را باورکنید(2)

من با اطمینان خاطر از توانمندی ها ، منابع درونی،استعدادها و مهارت هایم استفاده می کنم تا به نتایج مطلوب خود برسم.

من با موفقیت هر کاری که بخواهم انجام میدهم

من معتقدم همه چیز امکان پذیر است. در زمینه کاری ام با استعداد ترین و شعورمند ترین کسی هستم که وجود دارد

تغییرات مثبت

اصل شماره 5موفقیت: خودتان را باورکنید(1)

من انتخاب می کنم که خودم را باور کنم

من با شادمانی ، زندگی رویاهایم را تحقق می بخشم.

من معتقدم که انسانی ارزشمند و شایسته موفقیت هستم.

تغییرات مثبت

اصل شماره 4موفقیت:باورکنید امکان پذیر است(3)

من برنده شدن را تجربه می کنم ، زیرا صمیمانه معتقدم که به هدف هایم می رسم.

من در آینه نگاه می کنم و پیروزمندانه می گویم که به رویاهایم تحقق می بخشم.

تغییرات مثبت

اصل شماره 4موفقیت:باورکنید امکان پذیر است(2)

من انتظارات مثبت دارم و درست به آنچه می خواهم می رسم.

من در هر کاری که انجام میدهم اشتیاق، عشق و علاقه دارم.

من خوشبین هستم و معتقدم به آن چه باور دارم می رسم.

101 روش برای تغییر زندگی تان (2)

اصل شماره 4موفقیت:باورکنید امکان پذیر است(1)

من احساس امنیت می کنم که همه چیز امکان پذیر است

.من باور دارم آن چه را که می خواهم امکان پذیر است.زیرا در راستای سود همگان است

من انتظار بهنرین ها را می کشم.و همیشه آن چه را میخواهم به دست می آورم.