فلورانس اسکاول شین

هر آن چه که در دنیاست از آن توست

استفاده ی درست از توانایی ها ما را به قدرت های جادویی می رساند.ایده های خوب در ضمیر نا خودآگاه ما شکل می گیرند و سپس با تکیه بر توانایی ها و افکار ذهنی مان عملی می شوند.برخی از افراد ایده ای بد و منفی خود را تثبیت می کنند و زندگی را برای خود سخت و سخت تر می نمایند.

پس از کمی دست و پنجه نرم کردن با دشواری ها آن ها متوجه اشتباه خود می شوند و در صدد آن بر می آیند که درون خود را تغییر دهند اما خیلی دیر شده است

مسیر جادویی شهود

هر کلمه ای که بر زبان می آوریم رمز درون ماست

شهود
مسیر جادویی شهود

هر کلمه ای که بر زبان می آوریم رمز درون ماست و ما با آن چه که می گوییم شناخته می شویم .پس اگر می خواهیم توصیف خوبی از خودمان داشته باشیم و به نحو احسن برای دیگران تعریف شویم باید مراقب آن چه بر زبان می آوریم باشیم.از این رو باید واژه ی شکست را از فرهنگ لغت ذهن خود حذف کنیم و برچسب پیروزی و موفقیت را رویجای خالی آن بچسبانیم.

اگر این کار را کنیم از ابرهای تردید و دو دلی ذهنمان خورشید را می بینیم .پس باید بگوییم:

خورشیدی که در ذهنم در حال درخشیدن است به راحتی می توانم راه زندگی خود را انتخاب کنم و پیروز شوم

مسیر جادویی شهودhttp://lebasezibayeman.blog.ir/1399/06/03/ Every word we say is the secret within us

فلورانس اسکاول شین

دعا

دعا

دعا تماس تلفنی شما با خداوند ست و ایمان قلبی تماس تلفنی خداوند با شماست

دعا نوعی تقاضای عاجزانه از پروردگار است . یعنی درخواست چیزهای در اولین فرصت از خداوند.در واقع این وجدان ما است که می فهمد خداوند دعای ما را مستجاب کرده (نه چشم و گوش سر)