شفای زندگی

عبارت تاکیدی موفقیت(3)

هر گونه ثروت و توانگری به سوی من می آید.

فرصت های طلایی در هر گوشه و کنار منتظر من هستند

هر آنچه در حمایت هدایت انجام می دهم موفقیت می آورد.

از هر تجربه ای می آموزم

شفای زندگی

عبارت تاکیدی موفقیت(2)

من آگاهی تازه ای از موفقیت را در خود استوار می سازم

من به دور پیروزی می افتم

من مانند مغناطیس ، ثروت الهی را به سوی خود جذب می کنم

برکت های من چنان بی کران است که در خیال نمی گنجد

شفای زندگی

عبارت تاکیدی موفقیت(1)

خرد لایتناهی همه ی آرمان هایی  را که می توانم به کار ببرم در اختیارم می گذارد.

به هر چه دست می زنم موفق از آب در می آید.

برای همه ، از جمله خودم ،وفور نعمت هست.

برای خدماتم مشتریان بی شمار وجود دارد

شفای زندگی

“من بی ارزشم” مسامحه می آفریند

اگر یکی از نظام های اعتقادی درونم یا الگوهای اندیشه ام این باشد که “بی ارزشم”یکی از اثرات بیرونی احتمالا مسامحه خواهدد بود.

زیرا امروز و فردا کردن ، راهی برای باز داشتن ما از رفتن به جایی است که می گوییم میخواهیم به آن برویم.مسامحه کاران وقت و نیروی بسیار زیادی را صرف سرزنش خود می کنند که چرا امروز و فردا می کنند

خود را تنبل می خوانند و معمولا این احساس را در خود پدید می آورند.

شفای زندگی

عبارت تاکیدی برای کار

در لایتنهای حیات-آن جا که ساکنم -همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است.استعدادها و توانایی های بی همتای خلافم نمایان و از راه هایی بسیار رضایت بخش بیان می شوند.

افرادی همیشه منتظر خدمتم هستند. همواره به من نیاز دارند و می توانم کار دلخواهم را انتخاب کنم.

من از انجام کار دلخواهم در آمدی نیکو دارم.کارم موجب شادمانی و شادکامی من است.

در جهانم همه چیز نیکوست.

شفای زندگی

تمرین: تازه جو باشید

خود را در این حال تجسم کنید که دارید برای آن چیزی که میخواهید کار می کنید،یادر حال انجام آن هستید.همه ی جزئیات را در نظر بگیرید.

آن را احساس کنید و ببینید و بچشید و لمس کنید و بشنوید.به واکنشی که دیگران نسبت به وضع تازه شما دازند توجه کنید.

اما این واکنش ها هر چه باشد همه چیز را مطابق دلخواه خود ببینید.

شفای زندگی

جلب محبت(3)

می توانید بیازمایید که چه جیز عشق را از شما دور نگاه می دارد آیا مشکل، انتقاد است یا احساس بی ارزش بودن یا معیارهای نامعقول یا تصاویر هنرپیشه ها و ستاره های سینما یا ترس از صمیمیت یا این اعتقاد که شما دوست داشتنی نیستید؟

وقتی عشق از راه می رسد، برایش آماده باشید. زمینه را فراهم سازید و آماده باشید تا عشق را بپرورانید. لبریز از مهر و محبت باشید تا دوست داشتنی شوید. با آغوش گشوده پذیرای عشق باشید.

شفای زندگی

جلب محبت (2)

صرفا به خاطر بی کسی ،هرگز هر کسی را نپذیرید.معیارهای خود را تعیین کنید چگونه عشقی را می خواهید به سوی خود فراخوانید؟ از ویژگی های که به راستی در ارتباط عاشقانه می جوئید، فهرستی تهیه ببینیداین ویژگی ها را در خود بپرورانید تا شخصی را به سوی خود بکشانید که صاحب این ویژگی ها باشد.

شفای زندگی

جلب محبت (1)

محبت زمانی از راه می رسد که کمتر  از هر موقع دیگر انتظارش را داریم و در جستجوی آن نیستیم.شکار عشق هرگز یار درست را به ارمغان نمی آورد.تنها عطش و بدبختی می آفریند.عشق هیچگاه برون از ما نیست ،درون ماست.

هرگز اصرار نورزید که عشق بی درنگ بیاید.شاید هنوز آماده ی آن نیستید.یا هنوز آن قدر پرورش نیافتید که عشقی را که میخواهید سوی خود جذب کنید

شفای زندگی

نگذارید گذشته شما را عقب نگه دارد(4)

گذشته تمام شده و رفته و آن را نمی توان عوض کرد.تنها می توانیم این لحظه را تجربه کنیم.حتی زمانی که افسوس گذشته را میخوریم خاطره ی گذشته را در این لحظه تجربه می کنیم و از این طریق تجربه ی راستین این لحظه را از دست می دهیم.