معجزه سپاس گزاری

صبح شگفت انگیز

1-وقتی از خواب بلند می شوید تا روز جدیدی را آغاز کنید قبل از انجام دادن آن بگویید :”خدایا سپاس گزارم”

2-از لحظه ای که چشمانتان را می گشایید تا لحظه ای که برای رفتن به محل کارتان آماده می شوید ،با استفاده کردن از هر نعمت موجود در دسترستان بکوشید در ذهنتان از خداوند سپاس گزاری کنید.

3-نعمت های زندگی تان را بشمارید ،بنویسید که چرا به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها از خدا سپاس گزار هستید.فهرستتان را باز خوانی کنید

پس از این که هر یک را خواندید چنین بگویید:

خدایا سپاس گزارم.خدایا سپاس گزارم.خدایا سپاس گزارم.در حد امکان بکوشید.

سپاس گزاری خودتان را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت با تمام وجودتان احساس کنید.

معجزه سپاس گزاری

آهن ربای جذب پول

جذب پول

1- نعمت های زندگی تان را بشمارید.فهرستی را از ده نعمت زندگی تان تهیه کنید.بنویسید که چرا به دلیل بهره مند بودن از این نعمت ها از خداوند سپاس گزار هستید.فهرستتان را بازخوانی کنید پس از خواندن هریک از نعمت ها چنین بگویید:”خدایا سپاس گزارم،خدایا سپاس گزارم،خدایا سپاس گزارم.”

در حد امکان بکوشید سپاس گزاری خودتان را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها با تمام وجود احساس کنید.

2-صورت حساب های جدیدتان رادر نظر بگیرید که هنوز آن را نپرداخته اید.از تاثیر معجزه آسای سپاس گزاری برای آن ها استفاده کنید.روی هر یک ازصورت حساب ها اینگونه بنویسید:”خدایا، سپاس گزارم که پول کافی به دستم می رسد”

بکوشید به دلیل بهره مند بودن از پول کافی برای پرداختن صورتحسابتان به معنای واقعی از خداوند سپاس گزاری کنید.فرقی نمی کند اکنون پول کافی دارید یا نه

3-ده صورتحسابتان را در نظر بگیرید که در گذشته آن ها پرداخت نموده اید.روی هریک از آن ها چنین بنویسید :”خدایا سپاس گزارم پرداخت شد”با تمام وجودتان از خدایا سپاس گزاری کنید که برای پرداختن هریک از این صورتحساب ها پول کافی داشته اید.http://lebasezibayeman.blog.ir/1399/06/09/ Money attracting magnets

معجزه سپاس گزاری

نعمت های زندگی خود را بشمارید

خدایا شکزت
خدایا شکرت

1-صبح ها ابندا فهرستی را از ده نعمت زندگی تان بنویسید که به دلیل بهره مند بودن از آن ها از خداوند سپاس گزار هستید.

2-بنویسید که چرا به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها از خدا سپاس گزار هستید.

3-دوباره فهرستتان را از ابتدا بخوانید.میتوانید نعمت های نوشته شده را در فهرستتان به صورت ذهنی مرور کنید یا آن ها را با صدای بلند بخوانید.

پس از این که هر یک را خواندید چنین بگویید:

خدایا سپاس گزارم.خدایا سپاس گزارم.خدایا سپاس گزارم.در حد امکان بکوشید.

سپاس گزاری خودتان را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت با تمام وجودتان احساس کنید.

4-در طی 25 روز بعد نیز بکوشید سه گام نخست این تمرین شگفت انگیز را هر روز تکرار کنید.

5-تمرین شگفت انگیز فردا را هم همین امروز بخوانید.http://lebasezibayeman.blog.ir/1399/06/07/ Count the blessings of your life

معجزه سپاس گزاری

این قانون به راستی قانون جهانی است

شکر
سپاس گزاری

همراه با قانون جهانی عمل می کند که در کل زندگی شما تاثیر می گذارد.بر مبنای قانون جذب همواره دو گونه ی مشابه یکدیگر را جذب می کنند.این قانون درباره ی همه ی انرژی های موجود در کائنات از شکل گیری اتم گرفته تا حرکت سیاره ها به کار می رود.سلول های بدن موجودات زنده و مواد تشکیل دهنده ی اشیا مادی به دلیل قانون جذب کنار یکدیگر باقی می مانند .قانون جذب در زندگی شما درباره ی اندیشه ها و احساساتتان به کار می رود.زیرا آن ها به صورت انرژی هستند با این ترتیب ، درباره ی هر موضوعی بیندیشید یا هر احساسی داشته باشید ، همان را به سوی خود جذب می کنید.http://lebasezibayeman.blog.ir/1399/06/02/ This law is truly universal law