هفت قانون معنوی موفقیت

کاربرد قانون بخشایش(1)

بخشایش

1-به هرجا که می روم و با هرکسی که رو به رو می شوم هدیه ای بع او میدهم.این هدیه می تواند تحسین یا شاخه گل یا دعایی باشد.امروز با هرکسی که رو به رو میشوم هدیه ای به او خواهم دادو به این طریق فرآیند به جریان انداختن شادمانی و ثروت و فراوانی را در زندگی خودم و دیگران آغاز خواهم کرد.

هفت قانون معنوی موفقیت

قانون بخشایش

قانون بخشایش

کائنات از طریق مبادله پویا عمل می کند. داد و ستد جنبه های متفاوت جریان نیرو در کائناتند. ودرشوق و شوق بخشیدن آنچه می‌جوییم فراوانی کائنات را در زندگیمان به جریان می افکنیمhttp://lebasezibayeman.blog.ir/1399/06/07/ The law of forgiveness

مراقبه

کاربرد قانون توانایی مطلق

عهد می بندم که با دنبال کردن گام های زیر قانون توانایی مطلق را به عمل در آورم:

(1) با رعایت سکوت روزانه و بودن محض با حیطه توانایی مطلق در تماس خواهم بود .همچنین دست کم روزی دوبار به تنهایی تقریبا به مدت نیم ساعت صبح و نیم ساعت غروب به مراقبه سکوت خواهم نشست.

(2) هر روز مدتی را در ارتباط با طبیعت و نظاره خاموش هوشمندی درون هر موجود زنده خواهم گذراند.خاموش به تماشای غروب آفتاب یا گوش دادن به صدای اقیانوس یا جویبار یا به بوییدن عطر گلی خواهم نشست.در وجد سکوتم و با ارتباط با طبیعت از تپش حیات اعصار -حیطه توانایی مطلق و خلاقیت نا محدود -محفوظ خواهم شد.

(3) عدم داوری زا تمرین خواهم کرد روزم را با این جمله آغاز خواهم کرد که “امروز درباره ی هیچ یک از آن چیزها که پیش می آید داوری نخواهم کرد.ودر سراسر روز به خاطر خود خواهم آورد که داوری نخواهم کرد.

هفت قانون معنوی موفقیت

(1)قانون توانایی مطلق

منشا همه ی آفزینش ،آگاهی مطلق است …توانایی مطلق که جویای آن است که از نامتجلی به تجلی در آید وهرگاه در می یابیم که ضمیر راستین ما یکی از این توانایی های مطلق است به قدرتی میپیوندیم که همه چیز این عالم را متجلی می سازد.