پول و قانون جذب

من جاذب تمام تجربیاتم هستم(7)زیرا بی شک مهمترین چیزی که تو را در مسیر لذت بخش تحقق اهدافت قرار می داد این است:تو آگاه بودی که قانون جذب پیوسته وجود دارد و می دانستی که نظام هدایتگرت بلافاصله پس از تولد دست به کار شده و از همه مهم تر می دانستی که با آزمون و خطا و آنچه ممکن است “اشتباه” تلقی شود سرانجام به طور کامل و آگاهانه با محیط جدید خود همسو خواهی شد.

پول و قانون جذب

من جاذب تمام تجربیاتم هستم(6)

از اینکه نوزاد کوچکی بئدی که قادر نبود هیچ کاری کند و هیچ حرفی بزند ناراحت نبودی ،زیرا یهورزی کائنات را به یاد داشتی.

تجلی اهداف خود را در جسم مادی ات فراموش نکرده بودی ،و می دانستی که زمان زیادی داری برای اینکه با زبان و راه و رسم محیط جدیدت خو بگیری ،بیش از بیست سال از این گذشته ،می دانستی اهمیتی نداردحتی اگر نتوانی دانش گسترده ات را مستقیم از محیط غیر مادی به کلمات مادی انتقال و توضیح بدهی.

پول و قانون جذب

من جاذب تمام تجربیاتم هستم(5)

اما از ثبات و شناختی برخوردار بودی که بیشتر آن ها مدت ها پیش آن را رها کرده بودند.

تو در حالی زاده شدی که می دانستی موجود قدرتمندی هستی،شایسته ای،خاق تجربه های خود هستی، و آگاه بودی که قانون جذب، اساس همه ی موجودات پیرامونت ،در این محیط جدید است.

هنوز به یاد داشتی که خودت خالق رویدادهای زندگی خود هستی.از آن مهمتر که هنوز به خاطر داشتی این کارها را از طریق افکار خود انجام میدهی ، نه اعمالت.

پول و قانون جذب

من جاذب تمام تجربیاتم هستم(4)

در حقیقت ترجیج می دادی به جای اینکه چیزی باشی،از آشیانه ی امنی که در آن به دنیا آمده بودی و از وجود کسانی که برای خوش آمد گویی ورودت به چسم مادی جدیدت درآن جا حضور داشتند،لذت ببری.

با وجود اینکه هنوز قادر نبودی به ربان آن ها سخن بگویی و اگرچه در نظر کسانی که به تو خیر مقدم می گفتند، موجود تازه وارد و نا آگاهی بودی که نیازمند راهنمایی آن ها بود .

پول و قانون جذب

من جاذب تمام تجربیاتم هستم(3)

خلاصه که این که خودت هم مشتاق این واقعیت زمانی – مکانی بودی که تا حدودی توصیف مادیت رو به چالش می کشید. تو مبتدی نبودی و – هر چند تازه وارد کالبد جسمانی کوچک خود شده بودی بر عکس نابغه ی خلاق و توانمندی بودی که تازه داشتی روی یک جدید و پیشرفته تمرکز می کردی.تو می دانستی که از فرصت کافی برای سازگاری با بستر جدیدی که می خواهی روند خلقت آگاهانه ی خود را ار آن آغاز کنی،خواهی داشت و کمترین نگرانی نسبت به زمان سازگاری با آن نداشتی.

پول و قانون جذب

من جاذب تمام تجربیاتم هستم(2)

سرشار از هیجان امکاناتی که این زندگی در اختیارت می گذارد ، در کالبد جهانی ات قدم به ابن جهان گذاشتی ، خواسته و آرزوهایی که از ابتدا در سر داشتی به هیچ وجه به خاطر ترس و تردید از بین نرفت ،ریزا تو از قدرت خودت با خبر بودی و می دانستی که تجربه ی این زندگی با تمام تضاد ها و تناقض هابش می تواند زمینه ساز تحقق پیشرفتی شگفت انگیز باشد.

از این گذشته می دانستی که با یک نظام هدایتگر وارد این زندگی می شوی که کمکمت می کند هدف غایی خود را حفظ کنی و ودر تصمیمات پیئوسته در حال تغییری که از این زندگی بیرون می آیند.ثابت قدم بمانی.